Cursuri pentru companii - Cui ne adres?m?
  Dac? sunte?i o companie multina?ional? sau dac? sunte?i o companie româneasc? care are rela?ii cu parteneri str?ini ?i dori?i s? v? adapta?i mai u?or condi?iilor de lucru de pe pia?a interna?ional? înl?turând barierele lingvistice ?i culturale, Echipa MetaServ v? ajut? cu pl?cere s? v? atinge?i aceste obiective.
Ce v? oferim?
  V? oferim cursuri proiectate s? r?spund? nevoilor companiei dumneavoastr?, atât pentru limbajele generale ?i de afaceri cât ?i pentru oricare alt limbaj specializat (juridic, financiar, resurse umane, medical etc.); pute?i opta pentru un curs individual sau pentru un curs de grup format din 2, 3 pân? la maximum 10 persoane/grup pentru orice limb? str?in? din portofoliul nostru.
Pa?ii pentru începrerea unui curs
Analiza nevoilor de formare
analiz?m a?tept?rile dumneavoastr? de la aceste cursuri;
analiz?m nevoile dumneavoastr? specifice în ceea ce prive?te comunicarea în limba str?in? studiat?;
analiz?m profilul cursan?ilor;
Stabilirea nivelului
  To?i viitorii participan?i la cursuri vor sus?ine testul de plasare (mai pu?in cei care sunt încep?tori). Acesta const? într-un test scris si o testare oral?. Durata testului scris este de aproximativ o or?, iar cea a test?rii orale este de zece minute pentru fiecare cursant.
Alegerea cursului potrivit
în func?ie de rezultatele ob?inute la teste ?i analiza nevoilor îi vom recomanda fiec?rui cursant nivelul corespunz?tor de începere;
noi proces?m toate aceste informa?ii pentru a putea proiecta, organiza ?i def??ura cursul astfel încât rezultatele ob?inute s? fie cele dorite;
Începerea propriu-zis? a cursului
analiz?m a?tept?rile dumneavoastr? de la aceste cursuri;
analiz?m nevoile dumneavoastr? specifice în ceea ce prive?te comunicarea în limba str?in? studiat?;
analiz?m profilul cursan?ilor;
V? a?tept?m la centrul nostru
Echipa MetaServ
Adresa: Splaiul Independentei, nr. 17, Bl. 101 Izvor,
sc. C, ap. 49, sector 5, Bucure?ti, România
Telefon: 074.284.47.20 / 072.778.07.42
MetaServ  Educational Centre
Cursuri, Traduceri ?i Interpretariat
creionwww.metaserv.ro
cursuri@metaserv.ro
traduceri@metaserv.ro